Публичен търг за отдаване под наем на имоти, с. Плоски, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________________

З А П О В Е Д

№  ОБС-151

Гр. Сандански,  26.02.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №191/01.08.2018г. и Решение №83/27.03.2014 г.на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

       

 №

 

Земли-ще

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

1 Плоски 56839.48.104 Гуменци нива VIII  21.715 56839.25.283, 56839.44.768, 56839.48.739
2 Плоски 56839.25.195 Червената

пръст

нива VIII  14.104 56839.25.283, 56839.25.674
3 Плоски 56839.51.199 Червената

пръст

нива Х  19.367 56839.48.201, 56839.51.399
4 Плоски 56839.51.202 Сливи рид Изоставена орна земя Х  92.321 56839.48.201, 56839.51.399
5 Плоски 56839.48.675 Червената

пръст

нива VIII 102.083 56839.25.183, 56839.25.283, 56839.48.201, 56839.48.676, 56839.48.739
6 Плоски 56839.24.19 Бигорска

махала

нива  V  11.929 56839.23.183, 56839.24.13, 56839.24.15, 56839.24.18, 56839.24.184, 56839.24.8

ІІ. Депозита за участие за всеки  търг е  в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на Община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 19.03.2019 г. Депозитите са подробно посочени в таблицата по-долу

ІІІ. Търговете  да се проведат в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала,  на

20.03.2019  год.  с начален час както следва: 

       

 №

 

Земли-ще

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Начална

10г.тръжна

цена

(в лв.)

 

Размер на

Депозита

(в лв.)

 

Час на

 провежда-не

1 Плоски 56839.48.104 Гуменци нива VIII 21.715   2171.50 217.15 10:30
2 Плоски 56839.25.195 Червената

пръст

нива VIII 14.104   1410.40 141.04 10:40
3 Плоски 56839.51.199 Червената

пръст

нива Х 19.367   1936.70 193.67 10:50
4 Плоски 56839.51.202 Сливи рид Изоста-вена орна земя Х 92.321    9232.10 923.21 11:00
5 Плоски 56839.48.675 Червената

пръст

нива VIII 102.083 10.208.30 1 020.83 11:10
6 Плоски 56839.24.19 Бигорска махала нива  V 11.929      1192.90 119.29 11:20

 ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на Община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имот ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – по образец;

– ценово предложение – по образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация за всеки обект се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 19.03.2019 г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на Община Сандански до15:00  ч. на 19.03.2019 г.         

VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и  електронната страница на Община Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на Община Сандански в тридневен срок от издаването и.

 IX. Подготовката по провеждането на публичните търгове, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

 

 

КИРИЛ КОТЕВ………………

Кмет на община Сандански