Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_________________________________

З А П О В Е Д 

№  ОБС-86

Гр. Сандански,  20.02.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.24а , ал,5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи , Решение №191/01.08.2018 г. и Решение №83/27.03.2014 г. на Общински съвет – Сандански, чл.13 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Сандански и чл. 8, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти – частна общинска собственост :

 

       

 №

 

Земли-ще

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Съседи

1 Плоски 56839.89.19 Китката нива V 39.138 56839.68.297, 56839.68.298, 56839.68.343, 56839.88.285, 56839.89.2, 56839.89.22
2 Плоски 56839.89.21 Китката нива V 23.961 56839.68.343, 56839.88.285, 56839.89.24, 56839.89.3,

56839.89.4, 56839.89.5,

65334.210.47

3 Плоски 56839.68.344 Утимия нива Х 39.221 56839.68.297, 56839.68.343
4 Плоски 56839.68.299 Утимия нива Х 10.112 56839.68.343
5 Плоски 56839.41.5 Балаба-ница нива V 10,305 56839.41.27, 56839.41.6, 56839.68.320
6 Плоски 56839.98.43 Балаба-ница нива V 74.753 56839.98.19, 56839.98.277, 56839.98.39, 56839.98.41, 56839.98.42, 56839.98.9

ІІ. Депозита за участие за всеки  търг е  в размер на 10 % от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на Община Сандански или по банкова сметка в “ОБЩИНСКА БАНКА” клон Сандански, ВІС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на 12.03.2019 г. Депозитите са подробно посочени в таблицата по-долу

ІІІ. Търговете  да се проведат в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14, в заседателната зала,  на 13.03.2019  год.  с начален час както следва:

       

 №

 

Земли-ще

 

№ имот

 

Местност

 

НТП

 

Кат.

 

Площ

(дка.)

 

Начална

10г.тръжна

цена

(в лв.)

 

Размер на

Депозита

(в лв.)

 

Час на

провеж-дане

1 Плоски 56839.89.19 Китката нива V 39.138 3913.80 391.38 10:30
2 Плоски 56839.89.21 Китката нива V 23.961 2396.10 239.61 10:40
3 Плоски 56839.68.344 Утимия нива Х 39.221 3922.10 392.21 10:50
4 Плоски 56839.68.299 Утимия нива Х 10.112 1011.20 101.12 11:00
5 Плоски 56839.41.5 Балабаница нива V 10.305 1030.50 103.05 11:10
6 Плоски 56839.98.43 Балабаница нива V 74.753 7475.30 747.53 11:20

   ІV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на Община Сандански ;

–  условия на публичния търг;

–  скица на имот ;

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – по образец;

– ценово предложение – по образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

V. Тръжната документация за всеки обект се заплаща на касата и се получава в стая 309 на третия етаж в сградата на Община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 10.00 лв. без ДДС в срок до  12:00 часа на 12.03.2019  г.

VІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на Община Сандански до15:00  ч.на 12.03.2019 г.         

 VІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

  • заявление за участие – по образец;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  • документ за закупена тръжна документация;
  • документ за внесен депозит;
  • удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;
  • ценово предложение – по образец;

VІІІ. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и  електронната страница на Община Сандански, най – малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на Община Сандански в тридневен срок от издаването и.

 IX. Подготовката по провеждането на публичните търгове, възлагам на отдел “Общинска собственост”.

 

 

Съгласувал:

ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА

Ст. юрисконсулт

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

ИП

Заповедта може да бъде свалена ТУК.