Протокол № 2 за определяне на резултатите от конкурса за длъжността Секретар на Община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ


ПРОТОКОЛ № 2 / 03.04.2020 г.

 

за определяне на резултатите от конкурса за длъжността Секретар на Община Сандански

в административно звено Общинска администрация – Сандански

Конкурсната комисията се събра, за да одобри системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността Секретар на Община Сандански и да определи коефициента, с които да се умножават резултатите на всеки кандидат, получил при решеване на теста и при интервюто, имайки предвид тяхната относителна тежест при преценка на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност.

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и в изпълнение на заповед № АПИОЧР – 30/09.03.2020 г. на Кмета на община Сандански, комисията:

Р Е Ш И :

 

  1. Одобрява системата за определяне на резултатите от конкурса:

 

1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 /двадесет и пет/ затворени въпроса.

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 /една/ точка.

1.3. Всеки грешен отговор, липса на отговор или посочени повече от един отговор на въпрос носи 0 /нула/ точки.

1.4. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 20 /двадесет/ верни отговора.

  1. Определя коефициент 3 /три/, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и коефициент 5 /пет/ за интервюто.
  2. Продължителност за решаване на теста 40 /четиридесет/ минути.