Покана към лицензирани оценители

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

П  О  К  А  Н  А

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.300.3156.1.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански с площ 22.36 кв.м. и предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда. Обектът се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3156. Адрес на имота: град Сандански, бул. „Свобода“ № 49, бл. 2, ет. -1, гараж 8.

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на община Сандански в срок до 17.05.2019г. Офертите трябва да съдържат адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка с оценителя.

Оценителите трябва да изготвят офертата, като предложат цена и срок за изработване на оценката.

Оценителят предложил най-изгодната оферта, ще бъде избран да изготви оценката и с него ще се сключи договор.

За допълнителна информация се обръщайте към Евелина Велинова – главен експерт „Общинска собственост“, община Сандански, етаж 3, стая № 301, тел.: 074689008 и 0882811908.

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg