Покана към лицензирани оценители

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

 

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на пазарни оценки на следните имоти – частна общинска собственост:

  1. Поземлен имот с идентификатор 65334.201.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански с площ 291 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.
  2. Поземлен имот с идентификатор 65334.201.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански с площ 154 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Община Сандански в срок до 15.06.2018г. Офертите трябва да съдържат адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка с оценителя.

Оценителите трябва да изготвят офертата, като предложат цена и срок за изработване на оценките.

Оценителят предложил най-изгодната оферта, ще бъде избран да изготви оценката и с него ще се сключи договор.

За допълнителна информация се обръщайте към Евелина Велинова – главен експерт „Общинска собственост“, Община Сандански, етаж 3, стая № 301, тел.: 074689008 и 0882811908.

 

Изготвил:

ЕВЕЛИНА ВЕЛИНОВА

Гл. експерт „Общинска собственост“

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

 

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg