Покана към лицензирани оценители за изготвяне на пазарна оценка на имот град Мелник

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47754.501.76 по КККР на град Мелник и построените в него сграда здравно заведение с идентификатор 47754.501.76.1 и сграда гараж с идентификатор 47754.501.76.2.

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Община Сандански в срок до 27.04.2018г. Офертите трябва да съдържат адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка с оценителя.

Оценителите трябва да изготвят офертата, като предложат цена и срок за изработване на оценката.

Оценителят предложил най-изгодната оферта, ще бъде избран да изготви оценката и с него ще се сключи договор.

За допълнителна информация се обръщайте към Евелина Велинова – главен експерт „Общинска собственост“, Община Сандански, етаж 3, стая № 301, тел.: 074689008 и 0882811908.

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg