Покана към лицензирани оценители за изготвяне на пазарна оценка на имот с. Джигурово, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

___________________________

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I за жилищно обществен клуб, хранителен магазин, обществено обслужващи дейности и озеленяване, незастроен, кв.36 по плана на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед №27/20.02.1990г. и Заповед № АБ-17/03.04.2014г. с площ 911 кв.м.

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Община Сандански в срок до 21.03.2018г. Офертите трябва да съдържат адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка с оценителя.

Оценителите трябва да изготвят офертата, като предложат цена и срок за изработване на оценката.

Оценителят предложил най-изгодната оферта, ще бъде избран да изготви оценката и с него ще се сключи договор.

За допълнителна информация се обръщайте към Евелина Велинова – главен експерт „Общинска собственост“, Община Сандански, етаж 3, стая № 301, тел.: 074689008 и 0882811908.

 

Изготвил:

ЕВЕЛИНА ВЕЛИНОВА

Гл. експерт „Общинска собственост“

 

ИВАЙЛО ПЕНЗОВ

Началник отдел „Общинска собственост“

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg