3 обявления за изменение на действащ ПУП

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 58

 

град Сандански, 30.12.2011 год.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 58 от 30.12.2011 год. на Кмета на Община Сандански е допуснато с мотивирано предписание да изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация, одобрен със Заповед № 554/ 1970 год. и Заповед № 1365/ 1976 год. на МСА и изработи ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ – 341 в кв. 12 по плана на село Дамяница, община Сандански, област Благоевградска за “Жилищно строителство”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 59

 

град Сандански, 30.12.2011 год.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 53 от 02.12.2011 год. на Кмета на Община Сандански е допуснато с мотивирано предписание да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл. 150 ЗУТ в части: ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и технически /работен/ проект в обхват: поземлен имот с идентификатор: 65334.300.251 /номер по предходен план: 251, кв.145, УПИ ХІІ/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевградска, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК за “Жилищно строителство” .

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 60

 

град Сандански, 30.12.2011 год.

 

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 54 от 02.12.2011 год. на Кмета на Община Сандански е разрешено да се изработи Подробен устройствен план – План за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.109, ал.2 от ЗУТ и Решение № 31 от 17.02.2011 г. на Общински съвет Сандански в обхват: поземлен имот № 000617 – ОПФ, Община Сандански, в местността “РАЕЦ”, землището на село Плоски, община Сандански, област Благоевградска за “Православен храм”, при условията на чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие.