Формули за разпределение на бюджета на ощообразователните училища в Община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

З А П О В Е Д

 

№……..

гр.Сандански,………………….2012 год.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с & 47 ал. 3 от ЗДБРБ за 2012 год. и след обсъждане с директорите на общинските училища

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

I. ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

СФ = 98 % Х ЕРС Х БУ + 0,5% ЛК + 1,5% РНР, където:

 

СФ – Средства по формулата

ЕРС – Единен разходен стандарт

БУ – Брой на учениците

ЛК – Логопедични кабинети

РНР – Резерв за нерегулярни разходи

 

І. 2. ЗА ДЕЙНОСТ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС КЪМ УЧИЛИЩЕ

 

СФ = 98% Х ЕРС Х БУ + 0,5% ЛК + 1,5 % РНР, където:

 

СФ – Средства по формулата

ЕРС- Единен разходен стандарт

БУ – Брой ученици

ЛК – Логопедични кабинети

РНР- Резерв за нерегулярни разходи

 

II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

 

1. По формулата за дейността се разпределят 100% от всички средства , получени по единния разходен стандарт. /ЕРС/

2. Не се разпределят средствата по ЕРС, формирани от положителната разлика между броя на учениците, заложен в ЗДБРБ за 2012 год. и броя на учениците по Информационната система на МОМН „Админ М”. Те остават като резерв до извършване на корекциите от МФ и МОМН.

3. Във формулата не следва да се включват добавките към единните разходни стандарти, както следва:

– стипендии.

– средства по национални програми.

– средства за целодневна организация и за столово хранене на пътуващите ученици от средищните училища.

– средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас.

– средства за осигуряване на целодневна организация за обхванатите от І и ІІ клас.

– средства за транспорт, учебници и учебни помагала, здравни кабинети, капиталови разходи, спорт.

– средства за защитени училища.

4. Средствата за извънкласни дейности по предложение на директорите се разпределят по 14 лв на ученик редовна форма на обучение и се превеждат на училищата до 30 април 2012 г.

5. Допълнително предоставени средства над тези по ЕРС не се разпределят по указаната формула.

6. Промените в броя на учениците се отразяват като корекция в разпределението на средствата по формулата, след корекция на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината.

7. Не се разпределят по формулата средствата на Вечерна гимназия, Спортното училище и Спортен интернат по плуване на които стандартите са различни от тези на училищата.

 

III. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМПОНЕНТ

 

1. Допълнителния компонент – Добавка за логопедични кабинети, се определя в размер на 0,5% от бюджета на всяко училище с изключение на “Вечерна гимназия” , Спортно училище и Спортен интернат по плуване.

2. Заделената добавка за логопедични кабинети се предоставя на ІІІ ОУ „Хр. Ботев”гр. Сандански.

3. Не се допуска промяна в правилото за разпределение на средствата по допълнителния компонент през календарната година.

 

IV. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМПОНЕНТ – РЕЗЕРВ ЗА НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ

 

1. Резервът за нерегулярни разходи се определя в размер на 1,5% от бюджета на всяко учебно заведение.

2. Резервът за нерегулярни разходи да бъде използван за аварийни и непредвидени разходи и при необходимост да се предостави по 3000 лв. за отопление на училищата с под 200 ученици.

3. Не разпределените към 15.11.2012 год. средства от резерва, се предоставят на училищата, като се разпределят пропорционално на броя на учениците.

 

V. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2011 год.

 

1. Неусвоените към 31.12.2011 година средства от целеви трансфери от централния бюджет се предоставят 100% на съответното учебно заведение и се използват през 2012 год. за същите цели.

 

VI. НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ДЕЛЕГИРАМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА ЗА:

 

1. Сключване на договори за осигуряване на учебниците за

учениците.

2. Разпределение на безплатните учебници за подготвителен клас и от 1-7 клас.

3. Сключване на договори за канцеларски материали и обезпечаване дейността по трудова медицина.

4. Сключване договори за закуска и обедно хранене на децата от подготвителните групи, учениците І – ІV клас, пътуващите ученици от средищните училища и обхванатите на целодневна организация в І и ІІ клас.

Заповедта да бъде сведена до знанието на директорите на учебни заведения, г-жа Л. Караиванова – гл. експерт “ Образование”, г-жа В. Младенова – директор на дирекция “ФБСМП” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа М. Чинкова – Зам. кмет “ СХД”.

 

Андон Тотев,

Кмет на община Сандански