Формули за разпределение на бюджета на детските градини в Община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

З А П О В Е Д №……..

гр.Сандански…………………..2012 год.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с & 47 ал. 3 от ЗДБРБ за 2012 год. и след обсъждане с директорите на детските заведения

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

I. ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

A. За дейност – Целодневна детска градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 4 години включително

 

СФ = 98.22% Х ЕРС Х БД + 1,78% РНР, където:

СФ – Средства по формулата

ЕРС – Единен разходен стандарт

БД – Брой на децата

РНР – Резерв за нерегулярни разходи

 

Б. За дейност –подготвителна целодневна група в детска градина и обединено детско заведение

 

СФ = 98.22% Х ЕРС Х БД + 1,78% РНР, където:

СФ – Средства по формулата

ЕРС – Единен разходен стандарт

БД – Брой на децата

РНР – Резерв за нерегулярни разходи

 

В. За дейност – яслени групи към целодневна детска градина и обединено детско заведение

 

СФ= 98.22% Х ЕРС Х БД + 1.78% РНР, където:

СФ – Средства по формулата

ЕРС – Единен разходен стандарт

БД – Брой на децата

РНР – Резерв за нерегулярни разходи

 

II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

 

1. По формулата за дейността се разпределят 100% от всички средства, получени по единния разходен стандарт. /ЕРС/

2. Не се разпределят средствата по ЕРС, формирани от положителната разлика между броя на децата, заложен в ЗДБРБ за 2012 год. и броя на децата по Информационната система на МОМН „Админ М”. Те остават като резерв до извършване на корекции от МФ и МОМН.

3. Във формулата не следва да се включват допълнително предоставените средства над тези по ЕРС, както следва:

– средства по национални програми

– добавка за деца на ресурсно подпомагане

– добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи

4. Промените в броя на децата се отразяват като корекция в разпределението на средствата по формулата, след корекция на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на общината.

 

III. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМПОНЕНТ – РЕЗЕРВ ЗА НЕРЕГУЛЯРНИ РАЗХОДИ

 

1. Резервът за нерегулярни разходи се определя в размер на 1,78% от бюджета на всяко детско заведение.

2. Заделените средства да бъдат използвани само за обезщетения на персонала, съгласно чл. 222 ал. 3 от КТ.

Същите да бъдат превеждани на детското заведение за месеца през който се пенсионира съответното лице в рамките на натрупания резерв към момента.

3. Не разпределените към 15.11.2012 год. средства от резерва, се предоставят на детските заведения разпределени пропорционално на броя на децата.

 

IV. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2011 год.

 

1. Неусвоените към 31.12.2011 год. средства от целеви трансфери от централния бюджет се предоставят 100% на съответната детска градина и се използват през 2012 год. за същите цели.

 

V. НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ДЕЛЕГИРАМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА ЗА:

 

1. Сключване на договори за осигуряване на учебни помагала за подготвителните групи.

 

2. Разпределение на безплатните учебници за подготвителните

групи.

3. Сключване на договори за хранителни продукти и канцеларски материали.

 

Заповедта да бъде сведена до знанието на директорите на детските заведения, г-жа Л. Караиванова – гл. експерт

“ Образование”, и г-жа В. Младенова – директор на дирекция “ФБСМП” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа М. Чинкова – Зам. кмет “ СХД”.

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански