Съобщение за обществено обсъждане на проект

Собщение

На основание Заповед № УТИП-187/11.10.2012год. на Кмета на Община Сандански уведомяваме гражданите на гр. Сандански, че на 17 и 18.10.2012 год. от 16.00 до 18,00 часа в залата на съветника в сградата на Община Сандански ще се проведе обществено обсъждане на проект “Помпена станция с резервоар на водните количества от КЕИ №8 и сондаж №6 от находище за минерална вода “Сандански”” в имот с идентификатор 65334.300.3208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански /УПИ Х, кв.40 по предходен плана на гр. Сандански/.

Проекта е изложен за информация в стая № 10, етаж 4 през времето до общественото обсъждане на 17.10.2012г.

Писмени становища съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения и др. се адресират до кмета на Община Сандански и се внасят в деловодството на Общинска администрация Сандански до 17.10.2012г.