ПУП за проектно трасе на напорен тръбопровод за МВЕЦ “Тремошница”

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на напорен тръбопровод за МВЕЦ “Тремошница” на река Санданска Бистрица.

 

Трасето на напорния тръбопровод преминава през имот 000.251 – залесена горска територия в местността “Туричка черкава”, землище на с.Лиляоново и през имот 000.371- широколистни дървесни видове, землището на с.Лиляново общ.Сандански.

 

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 5. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.