ПУП … за отпадни води в имот № 012031 в местността “Дойкови валти”

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на кабел ниско напрежение за захранване на пречиствателна станция за отпадни води в имот № 012031 в местността “Дойкови валти”, землище на с.Струма, общ.Сандански.

 

Трасето на кабела започва от съществуващ стълб от селската мрежа ниско напрежение, преминава през имот №012017 – полски път, землище с.Струма, имот № 000008 – полски път в местността “Полето”, землище на с.Струма , общ.Сандански и достига до имот № 012031 в местността “Дойкови валти”, землище на с.Струма, общ.Сандански.

 

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 5. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.