ПУП за … захранване на пречиствателна станция за отпадни води в имот № 007008 в местността “Мъртвицата”

Община Сандански на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за проектно трасе на кабел ниско напрежение за захранване на пречиствателна станция за отпадни води в имот № 007008 в местността “Мъртвицата”, землище на с.Лебница, общ.Сандански.

 

Трасето на кабела започва от съществуващ стълб от селската мрежа ниско напрежение, преминава през имот №000034 – пасище,мера, имот № 000025 – полски път, имот № 000026 – полски път, всички в местносгта “Мъртвицата”,землище на с.Лебница , общ.Сандански и достига до имот № 007008 в местността “Мъртвицата”, землище на с.Лебница, общ.Сандански.

 

Планът е изложен в сградата на общината, етаж 4, стая 5. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.