Процедура за одит на МБАЛ „Свети Врач“ и УВЕКС ЕООД

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – САНДАНСКИ

 

О Б Я В А

 

На основание Сандански , чл.38 от Закона за счетоводството, чл.146, ал.3 от ТЗ и чл.8 от Закона за независимия финансов одит и чл.16, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие на Общински съвет-Сандански и във връзка с Решение №20/29 .12.2011 г. на Общински съвет-Сандански, Общински съвет – Сандански открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети за 2011г. на следните търговски дружества с общинско участие:

І. МБАЛ “Св.Врач” ЕООД –гр. Сандански;

ІІ. “УВЕКС” ЕООД – гр. Сандански .

Необходими документи за участие:

1. Документ за съдебна регистрация – заверено копие;

2. Документ /диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност- заверено копие;

3. Документ за самоличност на одитора- заверено копие;

4. Ценово предложение за всяко отделно търговско дружество /в отделен непрозрачен плик/.

Документите се подават в деловодството на Общински съвет – Сандански /бул. “Свобода“ №14, етаж 1, стая №6/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор в един регионален ежедневник и на страницата на сайта на община Сандански.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/

/АТ.СТОЯНОВ/