Покана

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на следните недвижими имоти- частна общинска собственост:

1. УПИ II, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 340 кв.м.

2. УПИ III, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 350 кв.м.

3. УПИ IV, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 355 кв.м.

4. УПИ V, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 360 кв.м.

5. УПИ VI, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 367 кв.м.

6. УПИ VII, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 375 кв.м.

7. УПИ VIII, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 380 кв.м.

8. УПИ IX, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 438 кв.м.

9. УПИ XIII, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 370 кв.м.

10. УПИ XIV, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 360 кв.м.

11. УПИ XV, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 355 кв.м.

12. УПИ XVI, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 350 кв.м.

13. УПИ XVII, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 340 кв.м.

14. УПИ XIII, кв. I по плана на село Ковачево, община Сандански с площ 360 кв.м.

 

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на община Сандански в срок до 06.11.2012 год.Офертите трябва да съдържат адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка с оценителя.

 

Оценителят предложил най-изгодната оферта,ще бъде избран да изготви оценките и с него ще се сключи договор.

За допълнителна информация се обръщайте към Евелина Велинова- н-к отдел „Стопанска политика и транспорт”,община Сандански, ет.3, стая №9,

тел.: 074689008, 0882811908 и 0882011087.

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански