Покана към лицензирани оценители за изготвяне на пазарни оценки

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________

П  О  К  А  Н  А

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, отправяме покана към лицензирани оценители да представят оферти за изготвяне на пазарни оценки на следните имоти – частна общинска собственост:

  1. УПИ VI за жилищно строителство, кв.34 по плана на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград, с площ 570 кв.м.
  2. 540 кв.м. от поземлен имот № 171, кв.15 по плана на село Дебрене, община Сандански, област Благоевград, целият с площ 714 кв.м.
  3. УПИ VI, кв.4 по плана на село Склаве, община Сандански, област Благоевград, с площ 430 кв.м.

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Община Сандански в срок до 13.07.2017г. Офертите трябва да съдържат адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка с оценителя.

Оценителите трябва да изготвят офертата, като предложат цена и срок за изработване на оценките.

Оценителят предложил най-изгодната оферта, ще бъде избран да изготви оценката и с него ще се сключи договор.

За допълнителна информация се обръщайте към Евелина Велинова – главен експерт „Общинска собственост“, Община Сандански, етаж 3, стая № 301, тел.: 074689008 и 0882811908.