Одобрен ПУП за поземлен имот № 65334.202.52 в местността „Соколовец“

ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.131 от ЗУТ, Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че със Заповед № АБ –147 / 28.12.2011 год. на Кмета на община Сандански е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 65334.202.52 в местността “Соколовец, Промишлена зона гр.Сандански.

Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 5 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.