Обявления №30, 31 и 32/24.07.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 30

град Сандански, 24.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 30 от 20.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед  № 27/ 20.02.1990 г. на  Кмета на община Сандански и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на основание  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-386  в кв.40 по плана на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград, за обособяване на три нови самостоятелни урегулирани поземлени имота – УПИ ІІІ-386  с площ 1 189 кв.м, УПИ ХІІ-386  с площ 528 кв.м и  УПИ ХІІІ-386  с площ 528 кв.м.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 31

град Сандански, 24.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 31 от 20.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи КПИИ  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

1.Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 3615/ 27.07.1956 г. на МСА  и  изготви ПУП – План за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  в обхват: УПИ  ІV-525  в  кв. 34  по плана на град Сандански, област Благоевград  /поземлен имот с идентификатор: 65334.300.525 по КККР на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК/;

2.Технически проект за обект: ”Нова жилищна сграда с гаражи”  в УПИ  ІV-525  в  кв. 34  по плана на град Сандански, област Благоевград.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 32

град Сандански, 24.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 32 от 20.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение  на ГЕНПЛАН ЗА СТОПАНСКИ ДВОР, одобрен със Заповед № 10/ 03.04.1997 г. на Кмета на община Сандански и Парцеларен план за стопански двор в местността “Поручик Минков” в землището на село Плоски, община Сандански, област Благоевград и изготви ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват: поземлен имот  № 052087 /образуван от ПИ 052085, включващ ПИ: 052019, 052046, 052024, 052025 и 052026, включващ: УПИ I, II, V и част от III  от Парцеларен план за стопански двор в м. “Поручик Минков” в землището на село Плоски/ с отреждане за „ Мотел, ресторант, бензиностанция, офиси, паркинг за леки коли и ТИР паркинг” в зона Соп при  показатели на застрояване: Пл до 50% и Кинт до 1.5.