Обявления № 8 и 9/ 10.03.2017 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 8

град Сандански, 10.03.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 8 от 09.03.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150, ал.2 от ЗУТ в части:

1.Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № АБ-1/ 19.01.2015 г. на Кмета на община Сандански и Решение № АР-49-12/ 15.12.2015 г. на КЗЗ Благоевград и изготви  ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  в обхват: поземлен имот с идентификатор: /ПИ/  65334.98.15 в местността “Нишан Таши” по КККР на землището на  град Сандански, община Сандански, област Благоевград, за обособяване на два нови самостоятелни УПИ 65334.98.15а и УПИ 65334.98.15б, като запазва отреждането за “Жилищно строителство” при показатели на застрояване: Пл до 60% и Кинт до 1.2. Лицето на новообразуваният УПИ 65334.98.15б към улицата да е мин. 6.00 м.

2.Технически проект за обект „Жилищни сгради”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 9

град Сандански, 10.03.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 9 от 09.03.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план / ПУП/– план за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед № РД-14-03-195/ 1984 г. на МСА и изготви ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ на  основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, т.2 и т.6 от ЗУТ, Решение №127/ 27.04.2011 г. и Решение № 335/ 26.09.2013 г. на Общински съвет Сандански, становище изх.№ 94-С-1096/ 01.07.2016 г. на Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” при Община Сандански, становище изх.№ АБ-04-03/ 01.03.2017 г.  на Главния архитект на община Сандански по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/ I в кв. 128 по плана на град Сандански, област Благоевград /ПИ с идентификатори: 65334.300.2972, 65334.300.2980, 65334.300.3019, 65334.300.3301; 65334.300.3500 и 65334.300.2981 по КККР на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК/ като отпадане предвиждането за „Детски комбинат” и се образуват нови УПИ І, ІІІ, ІV, V, и VІ в кв.128 за индивидуално, средноетажно застрояване, при показатели на застрояване: Пл до 50%, Кинт до 3.00,  озеленяване до 30%, в зона Жс, и УПИ VІІ за „Озеленяване”.