Обявления № 46, 47 и 48 от 28.12.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 46

град Сандански, 28.12.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 46 от 05.12.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2 от ЗУТ в части:

  1. Подробен устройствен план – План за застрояване по чл.110, ал.1, т. 3 от ЗУТ на основание чл. 59, ал.2 от ЗУТ, чл.108 от ЗУТ, чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ във връзка с чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ, Решение № 166 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Сандански с отреждане за „Производствено-складови дейности – Оранжерии и селскостопанска постройка” в обхват поземлен имот /ПИ/ 007005 в м.”Студената вода” землището на село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград;
  2. Инвестиционен проект за обект: „Оранжерии и селскостопанска постройка” в същия ПИ.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 47

град Сандански, 28.12.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 47 от 22.12.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи  проект за изменение на частично застроително решение , одобрено със Заповед № 40/ 03.06.1999 г. на Кмета на община Сандански и изготви  ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ в обхват ПИ с идентификатор: 65334.202.61, м.”Соколовец” по КККР на Промишлена зона – град Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-42/ 12.09.2005 г. на ИД на АГКК, за „Обществено обслужване” с конкретно предназначение за „Бензиностанция и газостанция” при показатели на застрояване: Пл до 50% и Кинт до 1.5.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 48

град Сандански, 28.12.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 48 от 22.12.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ ПУП – Застроително решение, одобрено със Заповед № 39/ 08.05.2001 г. на Кмета на община Сандански и План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 527/ 23.10.2003 г. на Кмета на община Сандански и  Решение № КЗЗ-8/ 20.12.1997 г. на МЗГ за УПИ VIII-6 в от масив 122 в м.”Сухо поле”, промишлена зона на град Сандански, област Благоевград, отреден за „Производствени  дейности” /ПИ: 65334.122.15 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 г. на ИД на АГКК/  и  изготви ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  за „Автомивка на самообслужване, кафе и офис” в зона Соп при показатели на застрояване: Пл до 50% и Кинт до 1.5 .