Обявления № 41, 42, 43, 44 и 45 от 21.11.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 41

град Сандански, 21.11.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 41 от 09.11.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Подробен  устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация, одобрен със Заповед  № 78/ 10.09.1990 г. на Кмета на община Сандански в обхват: урегулирани поземлени имоти /УПИ/ III-29 и IV-30  в кв. 9 по плана на село Хотово, община Сандански, за изменение на вътрешните регулационни граници на УПИ III-29 и УПИ IV-30  по имотните граници на имоти пл.№29 и пл.№30.

О Б Я В Л Е Н И Е  № 42

град Сандански, 21.11.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 42 от 09.11.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ ПУП – План за застрояване за ПИ 001014, одобрен със Заповед № АБ-56/ 21.04.2017 г., отреден за „Производствено-складови дейности”  и ПУП – ПЗ за ПИ 001009, отреден за „Жилищно строителство”, одобрен със Заповед № АБ-74/ 28.10.2015 г. на Кмета на община Сандански  и изготви  ПУП –  План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ на основание  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват:  поземлени имоти /ПИ/  001014 и 001009 в местността  “Шопов гроб”, землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, за образуване на нов УПИ I001014, 001009 с отреждане за „Гараж и работилница за товарни автомобили, модулна бензиностанция за светло гориво 10м3 с една колонка и паркинг”  в зона „Производствено-складови дейности” при показатели на застрояване: Пл до 80% и Кинт до 2.5 .

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 43

град Сандански, 21.11.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 43 от 09.11.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № АБ-129/ 24.10.2005 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – План за  регулация  по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ  на основание  чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и Решение  № 436 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Сандански, в обхват: поземлени имоти  с идентификатори / ПИ/: 65334.301.2105 /УПИ IV–2105/  и  65334.301.6400 по КККР на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК, находящи се  в кв. 170 по плана на град Сандански, област Благоевград,  като образува нов УПИ IV65334.301.2105, 65334.301.6400 по Решение  № 436 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Сандански, с площ 2 260 кв.м. Запазва зона „Соп” и отреждането за „Шашки цех, магазини, офиси и приемна” по одобрен ПУП-ПРЗ със  Заповед № АБ-129/ 24.10.2005 г. на Кмета на община Сандански.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 44

град Сандански, 21.11.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 44 от 09.11.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

  1. Проект за Работен устройствен план /РУП/ по чл.113, ал.6 във връзка с чл.36, ал.1 от ЗУТ въз основа на действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 194/ 10.09.1993 г. на Кмета на община Сандански и изменение на ПУП – ПР, одобрен със Заповед № АБ-53/ 12.06.2017 г. на Кмета на община Сандански в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV-168 в кв.14 по плана на град Мелник, община Сандански, област Благоевград /ПИ с идентификатор: 47754.501.168 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-55/  25.08.2009 г. на ИД на АГКК /;
  2. Инвестиционен проект за обект: ”Преустройство на жилищна сграда с аптека” в „Жилищна сграда/ стаи за настаняване с механа” /ПИ: 47754.501.168.1/ в УПИ ХV-168 в кв.14 по плана на град Мелник, област Благоевград /ПИ: 47754.501.168./, при Кк – + 9.49 м,  и Кб – + 12.09 м  с височина до 10 м – ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХVI-167 и УПИ  XIV-245 в кв.14 по плана на град Мелник.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 45

град Сандански, 21.11.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 45 от 09.11.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

  1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 464/ 21.08.1970 год., Заповед № 48/ 07.11.1995 год. и Заповед № 24/ 06.04.1998 год. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ V2465 в кв. 144А по плана на град Сандански, област Благоевград / ПИ с идентификатор: 65334.301.2459 по КК, одобрена със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 г. на ИД на АГКК/ за  “Жилищно строителство”.
  2. Технически проект за обект: ”Нова двуфамилна жилищна сграда с гаражи” в  УПИ V-2465 в кв. 144А по плана на град Сандански, област Благоевград.