Обявления № 4, 5 и 6 от 20.02.2017 г.

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

__________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 4

град Сандански, 20.02.2017  год.

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 4 от 20.02.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ подробен  устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед  № 937/ 01012.1983 г. и Заповед № 67/ 03.09.1999 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Решение № 420/ 22.12.2016 г. на Общински съвет гр.Сандански при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ в обхват: поземлен имот /ПИ/ пл.№ 392 в УПИ от кв.25 по плана на село Поленица, община Сандански, област Благоевград, за образуване на самостоятелен УПИ IX за имот № 392 с площ 503 кв.м.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 5

град Сандански, 20.02.2017  год.

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 5 от 20.02.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед № 3615/ 27.07.1956 г. на МСА и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2,т.2 и т.6 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имоти /УПИ/ ХIV в кв. 37 по плана на град Сандански, област Благоевград /ПИ: 65334.300.557 и 65334.300.556  по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК/ за образуване на самостоятелни УПИ ХIV за ПИ: 65334.300.557 с площ – 336 кв.м и УПИ ХVI за ПИ: 65334.300.556 с площ 373 кв.м, като запазва отреждането за „Жилищно строителство”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 6

град Сандански, 20.02.2017  год.

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 4 от 20.02.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ, одобрен със Заповед № АБ-76/ 30.10.2013 г. на Кмета на община Сандански и изготви  ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  в обхват: УПИ Iб-65334.94.628  /ПИ с идентификатор: 65334.94.630  по КККР от 2009 г., посл.изм.Заповед № КД-14-01/-1305/ 18.11.2013 г. на н-к СГКК/ в м. “Нишан Таши”, землището на  град Сандански, община Сандански, област Благоевград за образуване на нови самостоятелни УПИ, като запазва отреждането, начинът и характерът на застрояване – зона „Жс” при показатели на застрояване: Пл до 70% и Кинт до 2.0. Петната на застрояване да бъдат ситуирани при условията на чл.31, ал.2 от  ЗУТ.