Обявления № 33 и 34/26.07.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 33

град Сандански, 26.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 33 от 25.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/, одобрен със Заповед № АБ-88/ 14.05.2007 г. на Кмета на община Сандански и изготви  ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват ПИ с идентификатор: 65334.115.29  по КККР от 2009 г. в местността “Ушите”, землището на  град Сандански, община Сандански, област Благоевград за промяна отреждането на имота от „Търговско-складова и производствена дейност за промишлени стоки – PVC и алуминиева дограма” в „Търговско-складова и производствена дейност за промишлени стоки – PVC и алуминиева дограма и жилищно строителство”,  като запазва начинът и характерът на застрояване – зона „Пп” и показатели на застрояване: Пл до 70% и Кинт до 2.0.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 34

град Сандански, 26.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 34 от 25.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

1.Проект за изменение на действащ План за застрояване, одобрен със  Заповед № 16/ 27.03.2000 г. на Кмета на община Сандански.ПУП – ПРЗ, и изготви ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват: урегулирани поземлени имоти / УПИ/ І и ІV  /ПИ 000201 и ПИ 204 по КВСв  местността  “Киселица”, землището на село Левуново, община Сандански, област Благоевград за  образуване на нов УПИ.

2.Инвестиционен проект за обект: „Преустройство и пристрояване на саществуваща сграда №3 и Преустройство и пристрояване на съществуващи сгради – склад за строителни материали № 8 и № 10”” в „Цех за хартиени кутии”  в УПИ/ І и ІV  /ПИ 000201 и ПИ 204 по КВСв  местността  “Киселица”, землището на село Левуново, община Сандански.