Обявления № 28 и 29/ 17.07.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 28

град Сандански, 17.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 28 от 17.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи КПИИ  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

  1. Проект за изменение на ПУП – ПРЗ, одобрени със Заповед № 215/ 15.10.1993 год. и ПЗ и РУП, одобрени със Заповед № 125/ 31.03.2004 г. и Заповед № АБ-27/ 14.05.2004 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и РУП по чл.113 от ЗУТ в обхват: УПИ ХV-2699 в кв. 39 по плана на град Сандански, област Благоевград /ПИ: 65334.300.2699 КККР на гр.Сандански,общ.Сандански,обл. Бл-град, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК/ за “Жилищно строителство”;
  2. Технически проект за обект: ”Нова жилищна сграда с магазини и гаражи” в УПИ ХV-2699 в кв. 39  по плана на град Сандански, област Благоевград.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 29

град Сандански, 17.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 29 от 17.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи КПИИ  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

  1. Проект за изменение на ПУП – ПРЗ, одобрени със Заповед № 215/ 15.10.1993 год. и ПЗ и РУП, одобрени със Заповед № 125/ 31.03.2004 г. и Заповед № АБ-27/ 14.05.2004 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и РУП по чл.113 от ЗУТ в обхват: УПИ IV-911 в кв.39 по плана на град Сандански, област Благоевград /ПИ: 65334.300.911 КККР на гр.Сандански,общ.Сандански,обл.Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК/ за “Жилищно строителство”;
  2. Технически проект за обект: ”Нова жилищна сграда с магазини/ гаражи” в УПИ IV –911 в кв. 39  по плана на град Сандански, област Благоевград.