Обявления № 26 и 27/ 07.07.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 26

град Сандански, 07.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 26 от 03.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи  проект за изменение на подробен устройствен план / ПУП/ – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-14-03-195/ 1984 г., изменен със Заповед № 36/ 20.04.2000 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – План за улична регулация на ул.”Стефан Стамболов” и ул.”Тодор Каблешков” с осови точки: о.т.475, о.т.4, о.т. 5, о.т.8, между кв.122а и кв.171а по плана град Сандански, област Благоевград по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ във връзка с чл.109, ал.1 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение № 235/ 29.06.2017 г. на Общински съвет при условията на чл.60, ал.1 от АПК.

О Б Я В Л Е Н И Е  № 27

град Сандански, 07.07.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 27 от 03.07.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи   проект за изменение на подробен устройствен план / ПУП/– план за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 62/ 1986 г. на МСА и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на  основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение № 139/ 27.04.2017 г. на Общински съвет Сандански в обхват:  урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VІ-1509  /ПИ: 65334.301.1509/ и  I-1506 /ПИ: 65334.301.1506/ в кв.140 по плана на град Сандански, област Благоевград , за промяна на вътрешната регулационна граница между тях.