Обявления № 23, 24 и 25/26.06.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

___________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 23

град Сандански, 26.06.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 23 от 20.06.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи   изработи проект за изменение на подробен устройствен план / ПУП/– план за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № АБ-172/ 26.07.2007 г. на Кмета на община Сандански, по улица с о.т.17 – о.т.37 – о.т.38 – о.т.39 и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на  основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение № 140/ 27.04.2017 г. на Общински съвет Сандански в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-2916 в кв.23, ж.к.”Изток” по плана на град Сандански, област Благоевград /ПИ с идентификатор: 65334.301.6372/,  като запазва площта на УПИ І-2916  по Нотариален акт № 96, том I, рег.№ 1151, дело № 79 от 2010 г., вписан в Службата по вписванията с  Вх.рег.№ 743 от 05.05.2010 г.  – 737.00 кв.м.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 24

град Сандански, 26.06.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 24 от 20.06.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи   изработи проект за изменение на действащ подробен  устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед  № 937/ 01.12.1983 г. и Заповед № АБ-137/ 19.05.2008 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение № 141/ 27.04.2017 г.  на Общински съвет гр.Сандански в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX в кв.13 по плана на село Поленица, община Сандански, област Благоевград, като отпадне отреждането за „Кметство и озеленяване” и се образуват два нови урегулирани поземлени имота /УПИ/ : УПИ IX  за „Читалище” с площ  800.00 кв.м и УПИ XIV за „Детска градина и Кметство” с площ 890.00 кв.м, и пешеходна алея с площ 100.00 кв.м за подход от улицата  към Черквата.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 25

град Сандански, 26.06.2017  год.

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 24 от 20.06.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи   Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

1.Проект за ПУП – план за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание  чл.124а, ал.2, ал.5 и ал.7 от ЗУТ и задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ в обхват: поземлен имот /ПИ/  000910 в м.”Алибеговица”, землището на село Петрово, община Сандански, област Благоевград, за отреждането му в зона „Пс” – високотехнологична производствена зона, с показатели на застрояване: Пл до 40% и Кинт до 1.00.

2.Инвестиционен проект за обект: „Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуващи производствени сгради за обработка на мрамор в Творческо-развойна база с фотостудио, шоурум, офиси и къща за гости”  в  ПИ  000910 в м.”Алибеговица”, землището на село Петрово, община Сандански, област Благоевград.

На основание чл.124б, ал.5 от ЗУТ З, заповедта не подлежи на обжалване.