Обявления № 14 и 15/ 15.05.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е  № 14

град Сандански, 15.05.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 14 от 05.05.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2 от ЗУТ в части:

  1. Подробен устройствен план – План за застрояване по чл.110, ал.1, т. 3 от ЗУТ на основание чл. 59, ал.2 от ЗУТ, чл.108 от ЗУТ, чл.11, ал.2 във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 19/ 2012 г., Становище изх.№ АР-02-1087/25.04.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград и чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ  в обхвата на Приложението към чл.2, ал.1, т.2 от същата наредба за „Селскостопанска постройка за отглеждане на животни – овце ”  при условията на чл.7 от Наредба № 19/ 2012 г;
  2. Технически проект за обект: „Селскостопанска постройка за отглеждане на животни – овце” в поземлен имот /ПИ/ 057010 в местността “Долна махала” в землището на село Плоски,община Сандански, област Благоевград.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 15

град Сандански, 15.05.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 15 от 10.05.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 79 от 08.12.1994 г. и ЧКЗСП, одобрен със Заповед № 45 от 09.06.1999 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – План за застрояване по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и  Работен устройствен план /РУП/  по чл.110, ал.1, т.4 във вр.чл.113 от ЗУТ в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИV-832 в кв.25 по плана на град Сандански, община Сандански, област Благоевград /поземлен имот  с идентификатор: 65334.300.832  по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-80/  11.11.2009 г. на ИД на АГКК / за  “Жилищно строителство”.