Обявления № 10, 11 и 12/ 20.03.2017 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА САНДАНСКИ


О Б Я В Л Е Н И Е  № 10

град Сандански, 20.03.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 10 от 14.03.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150, ал.2 от ЗУТ в части:

1.Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване, одобрен със Заповед № АБ-247/ 28.12.2007 г. на Кмета на община Сандански и Решение № ОД-02/ 19.02.2008 г. на КЗЗ Благоевград и изготви  ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  в обхват: поземлен имот с идентификатор: /ПИ/  003014 в местността “Пръчковец”, землището на  село Поленица, община Сандански, област Благоевград, за обособяване на два нови самостоятелни УПИ 003014а и УПИ 003014б, като запазва отреждането за “Жилищно строителство”, а променя показателите на застрояване: Пл до 60% и Кинт до 1.2.

2.Технически проект за обект „Жилищни сгради”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 11

град Сандански, 20.03.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 11 от 1.03.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план / ПУП/– план за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед № РД-14-03-195/ 1984 г. на МСА и Заповед № 65/ 03.01.1986 г. на ОбНС Сандански и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на  основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХIV в кв. 111 по плана на град Сандански, област Благоевград /ПИ с идентификатори: 65334.300.1948/ за образуване на два нови самостоятелни УПИ:  УПИ ХIV за имот 65334.300.1948 и УПИ ХVI за имот 65334.300.1948  с равни площи по 264.00 кв. м.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 12

град Сандански, 20.03.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 12 от 16.03.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150, ал.2 от ЗУТ в части:

1.Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № АБ-38/ 09.03.2007 г. и Заповед № АБ-25/ 25.04.2014 г. на Кмета на община Сандански и изготви  ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/  040010 в местността “Друма”, землището на  село Лешница, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „За гараж, работилница за товарни автомобили и офиси” в „За гараж, работилница за товарни автомобили, офиси и модулна колонка за дизелово гориво със стационарен двустенен резервоар”, при спазване одобрените с ПУП-ПРЗ показатели на застрояване;

  1. Инвестиционен проект за обект: „Модулна колонка за дизелово гориво със стационарен двустенен резервоар”.