Обявление № 65 за разрешаване на изработката на ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е № 65

град Сандански, 05.11.2012 год.

На основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщаваме, че със Заповед № 65 от 29.10.2012 год. на Кмета на Община Сандански е разрешено да се изработи Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по чл.110, ал.1, т.1от ЗУТ на основание чл.59, ал.1 от ЗУТ и чл.109, ал.2 от ЗУТ в обхват: поземлен имот №032017 в м.”Горницата”, землището на село Дамяница, община Сандански, област Благоевградска, за Производствено-складови дейности: Склад за съхранение на амбалаж за земеделска продукция, сервиз за земеделска техника и магазин за селскостопанска техника и инвентар.