Обявление № 49 от 28.12.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 49

град Сандански, 28.12.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 49 от 22.12.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ подробен  устройствен план – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед  № 542/ 1980 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на основание  чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение № 233/ 29.06.2017 г. на Общински съвет гр.Сандански, в обхват: урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХІІІ, ХІV,  ХV, ХVІ  и УПИ І в кв. 23 по плана на село Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград.