Обявление № 42/ 24.10.2016 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 47 от 19.10.2016 год. на Кмета на Община  Сандански е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ ПУП – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД-14-03-195/ 29.12.1984 г. на МСА и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ във връзка с Решение № 11/ 25.07.2000 г. на БОС, потвърдено с Решение № 303/ 14.01.2002 г. на ВАС и Решение № 273/ 28.07.2016 г. на Общински съвет Сандански, при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ І в кв.106а по плана на град Сандански, област Благоевград  /ПИ с идентификатори: 65334.300.2555 и 65334.300.2561  по КККР на град Сандански, община Сандански, област Благоевград , одобрени със Заповед № РД-18-80/ 11.11.2009 год. на ИД на АГКК, изм. със Заповед № КД-14-15/ 21.09.2012 г./, като се образуват три нови УПИ:  УПИ І с площ 2 928 кв.м с отреждане за „Комплексно жилищно строителство”, УПИ ХІ за ПИ: 65334.300.2555 и част от ПИ:65334.300.2561 с площ 433 кв.м с отреждане за „Жилищно строителство” и УПИ ХІІ с площ 1 243 кв.м с отреждане за „Комплексно жилищно строителство”, при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.