Обявление № 35/ 29.08.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 35

град Сандански, 29.08.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 35 от 11.08.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

  1. Проект за изменение на действащ ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № АБ-6 / 18.01.2017 г.  на Кмета на община Сандански  и изготви  ПУП –  План застрояване /ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/  051023 в  /ПИ: 051023/ в местността “Целипут”, землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград  за промяна отреждането на имота  от „ Магазин за фуражи и офиси ”  за „Магазини, офиси  и  жилища ” в зона Смф,  при показатели на застрояване: Пл – мах. до 50% и Кинт до  1,5.
  2. Ивестиционен проект за обект: „ Магазини, офиси и жилища“.