Обявление № 2/ 09.05.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________

І. Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 1 от 26.01.2017 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните  решения:

Р Е Ш Е Н И Е  № 18

от 26 януари 2017 г.

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за имот № 003004, с местонахождение местността „Под кръста”, землището на село Зорница, община Сандански, с отреждане на имота за „Жилищно строителство”.

2.Дава принципно съгласие за преминаване/ прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 19

от 26 януари 2017 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за имот № 020003, с местонахождение местността „Банярски път”, землището на село Ладарево, община Сандански, с отреждане на имота за „Производствено-складови дейности  и отглеждане на животни- овце ”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 20

от 26 януари 2017 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за имот № 041008 , с местонахождение местността „Божанковица”, землището на село Лешница, община Сандански, с отреждане на имота за „ Предимно производствена зона”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 21

от 26 януари 2017 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за имот № 068010 , с местонахождение местността „Каеджика”, землището на село Поленица, община Сандански, с отреждане на имота за ”Предимно производствена зона„.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите      по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

От общинска администрация – Сандански

ІІ. Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 3 от 23.02.2017 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните  решения:

Р  Е Ш Е Н И Е  № 69

от 23 февруари 2017 г.

1.Дава предварително съгласие за изработване на ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии по чл.110 , ал.1, т.5 от ЗУТ за обект” „Проектно трасе на път/ улична регулация/” , в землището на село Лиляново, община Сандански.

2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие : 3 години.

3.Дава разрешение за изработване  на ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираните територии  по чл.110 , ал.1, т.5 от ЗУТ за обект  „Проектно трасе на път/ улична регулация/” , в землището на село Лиляново, община Сандански, съгласно приложената графична част.

4.Дава съгласие да отпадне улица с осови точки: о.т 80- о.т 102- о.т 103 по плана на село Лиляново , община Сандански.

Р  Е Ш Е Н И Е  № 70

от 23 февруари 2017 г.

1.Дава съгласие да се измени действащия ПУП- ПР за УПИ XV- 168  и УПИ XVI- 167,в кв.14 по плана на гр.Мелник / ПИ с идентификатори :47754.501.168 и 47754.501.167/, на основание чл.134, ал.2, т.2  и т.6 от ЗУТ и промяна предназначението на УПИ XV- 168 от „Аптека” за „Жилищно строителство- стаи за настаняване и механа”;

2.Съгласува представения проект за ПУП- ПР за УПИ XV- 168 и УПИ XVI- 167,в кв.14 по плана на гр.Мелник/ ПИ с идентификатори : 47754.501.168 и 47754.501.167/, съгласно приложената графична част.

Р  Е Ш Е Н И Е  № 71

от 23 февруари 2017 г.

1.Дава предварително съгласие за : Изработване на проект за „Подробен устройствен план – „Парцеларен план „ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за трасе на обект на техническата инфраструктура – „ Допълнително водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни – с.Илинденци, с.Струмяни , с.Микрево, с.Драката , с.Горна Крушица и с.Каменица „ с дължина на трасето  3964,73 м.л. в частта , попадаща в землището на село Плоски, община Сандански, както следва:

Землище на село Плоски, община Сандански

ПИ 000113 м-та

„Валоги”

Местни пътища 2 484.41 м 37, 281 дка общ.

Сандански

ПИ 000138 м-та

„Валоги”

Местни пътища 1 480.32 м 39, 407 дка общ.

Сандански

2 . Определя срок на валидност на предварителното съгласие -3 години.

 

Р  Е Ш Е Н И Е  № 73

от 23 февруари 2017 г.

 

Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ  за поземлен имот № 65334.102.618, в местността „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански, общ.Сандански, с отреждане на имота за „ Жилищно строителство”.

Р  Е Ш Е Н И Е  № 74

от 23 февруари 2017 г.

 

Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ  за поземлен имот № 65334.109.18, в местността „Ушите” , землище на гр.Сандански, общ.Сандански, с отреждане на имота за „ Жилищно строителство“.

Р  Е Ш Е Н И Е  №75

от 23 февруари 2017 г.

  1. Дава съгласие да се поправи явна фактическа грешка в Решение №434 от 22.12.2016 г. на Общински съвет-Сандански, в частта на имота- предмет на решението , който следва да се чете :” поземлен имот с идентификатор № 65334.155.27.
  2. Дава съгласие да се измени Решение №434 от 22.12.2016 г. на Общински съвет-Сандански, в частта на площта на имота ,като придобива следния текст:

„Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за част / 400 кв.м/ от поземлен имот с идентификатор № 65334.155.27, в местността „ Ушите”, землище на гр.Сандански, община Сандански с отреждане на частта от имота за „Склад – стопанска сграда „.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите      по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

От общинска администрация – Сандански

ІІІ. Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 4 от 30.03.2017 год г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните  решения:

Р Е Ш Е Н И Е  № 109

от 30 март 2017 г.

  1. Общински съвет – Санданскидава разрешение за изменение на действащия ПРЗ на село Поленица, одобрен със Заповед № 937/ 1983 г. и Заповед № АБ-66/ 17.09.2013 г. на Кмета на община Сандански, като отпадне отреждането „За озеленяване” за имот № 413 и за „Детска площадка” за  УПИ XIV-445 в кв.23.
  2. Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 106002 в м.”Пъдарката”, землището на село Поленица, и УПИ XIV-445  и имот № 413  в кв.23 за образуване на нов УПИ XV – 413, 445, 106002  в кв.23 с отрежданеза „Футболно игрище, съблекални, трафопост и други спомагателни сгради и съоръжения” в зона „Од” при показатели на застрояване: Пл до 15% и Кинт до 0.3 .

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110

от 30 март 2017 г.

 

Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ,при спазване на изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, за„Базова станция № 2185”  в поземлен имот /ПИ/ 000443 в землището на село Лиляново, община Сандански, област Благоевград, част от отдел 126, подотдел „в”, частна държавна собственост /част от отдел 126, подотдел „н”  по ЛУП от 2008 г. на ТП „ДГС Сандански”/.

Р Е Ш Е Н И Е  № 111

от 30 март 2017 г.

Общински съвет Сандански дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 65334.73.6 в м.”Сухо поле”, землището на град Сандански, община Сандански, област Благоевград  във връзка с провеждане на процедура по Глава пета от ЗОЗЗ с отреждане на имота за „Производствени дейности”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 112

от 30 март 2017 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗза имот № 052088 , м.„Поручик Минков“, землището на с.Плоски, община Сандански,с отреждане на имота за „Открит паркинг”.

2.Дава принципно съгласие за преминаване/прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 113

от 30 март 2017 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот № 060013, м.„Марчевица“ в землището нас.Левуново, община Сандански с отреждане на имота за „Селскостопански постройки за отглеждане на животни“.

Р Е Ш Е Н И Е  № 114

от 30 март 2017 г.

1.Дава предварително съгласие  за изработване на ПУП-ПП за елементи  на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за обект   „Външно ВиК и кабелно ел.захранване  на  имот № 053002, местността „Малки друм, землище на с.Поленица, община Сандански“.

2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по чл.110 , ал.1, т.5 от ЗУТ за обект  „Външно ВиК и кабелно ел.захранване  на  имот № 053002, местността „Малки друм, землище на с.Поленица, община Сандански“.

Проектните трасетаса проектирани да преминават през имоти№ 000180, № 000254 , 053027 и №  05303.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите      по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

От общинска администрация – Сандански