Обявление № 13/ 21.04.2017 г. на основание чл. 61 ал. 3 от АПК

ОБЩИНА САНДАНСКИ

___________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 13

град Сандански, 21.04.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 13 от 19.04.2017 год. на Кмета на Община  е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план / ПУП/– план за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед № 27/ 20.02.1990 г. на Кмета на община Сандански и изготви ПУП – ПР по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на  основание чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ в обхват:  урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IV-271 и ХI-344 в кв. 35 по плана на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград за промяна регулационната граница между двата УПИ.