Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработени проекти за ПУП за обект АМ „Струма“ Лот 3.3

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_________________________________

Община Сандански на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че са изработени проекти за:

– Подробен устройствен план-парцеларен план за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград;

– Изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-137/08.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, ПУП-ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път  с. Ново Делчево-с. Дамяница, в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и  гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложените проекти в сградата на община Сандански и да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

В сканиран формат /PDF/ документът може да бъде изтеглен ТУК