Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Лого

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_______________________________________

ОБЯВЛЕНИЕ № 1/ 23.02.2017 г.

І. Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 18 от 27.10.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните  решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 364

от  27 октомври 2016 г.

1.Дава разрешение за  изработване на ПУП- Парцеларен план  за  трасе на  за кабел 20 kV за захранване на УПИ 031035, местността „Друма” , землище на село Лешница, община Сандански, област Благоевград , отреден за „Дърводелски цех за преработване и сушене на дървен материал”

2.Дава предварително съгласие за изработване на ПУП- Парцеларен план за „Трасе  за кабел 20 kV за захранване на УПИ 031035, местността „Друма” , землище на село Лешница, община Сандански, област Благоевград през следните имоти –

– Имот № 000155-полски път, публична общинска собственост;

– Имот № 000349-канал, публична  общинска собственост

– Имот №  000220-полски път-публична  общинска собственост.

Кабела 20 kV започва от   съществуващо жере на съществуващ елпровод 20 kV, преминава през полски път и достига до имот  № 031035, местността „Друма” , землище на село Лешница, община Сандански- собственост на инвеститора. Общата дължина на трасето е 861. 07 м.

3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 години.

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  365

от  27 октомври 2016 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за захранване на ПИ 009002, в местността „Блатото”, землището на село Спатово, община Сандански.

2. Дава предварително съгласие за изработване на ПУП- Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за захранване на ПИ 009002, в местността „Блатото”, землището на село Спатово, община Сандански.

Електропровода започва от съществуващ трафопост в ПИ № 057002, представляващ частна общинска собственост, пресича съществуващ канал през  полски път на село Спатово и село Склаве и достига до имота на инвеститора , в който ще се изгради нов трафопост. Общата дължина на новопроектираното трасе е 224.77 м.

3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 години .

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 367

от  27 октомври 2016 г.

 

Дава разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за имот № 053002, местността „Малкия друм” , землището на село Поленица, общ.Сандански с отреждане на имота

„ За обществено обслужване( за пункт за прегледи на МПС, ремонт на МПС и автомивка )  и за производствено- складови дейности (за складове) .

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 368

от  27 октомври 2016 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване за поземлен имот № 65334.62.48, в местността „Топорков орман” , в землището на гр.Сандански, с отреждане на имота „За оранжерия”.

 

 Р Е Ш Е Н И Е № 369

от  27 октомври 2016 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване за поземлен имот № 65334.62.58, находящ се в местността „ Топорков орман”, землището на гр.Сандански, с отреждане на имота „За оранжерии”.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 370

от  27 октомври 2016 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване за поземлен имот № 65334.71.14, в местността „Долни орман”,в землището на град Сандански, с отреждане на имота” За оранжерии ”.

 

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите      по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

От общинска администрация – Сандански

ІІ. Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 20 от 24.11.2016 г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните  решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 397

от 24 ноември 2016 г.

1.Дава предварително съгласие  за изработване на ПУП- ПП за елементи  на технитехническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по чл.110 , ал.1, т.5 от ЗУТ за обект   „”Външно кабелно ел. захранване  на  „Две еднофамилни жилищни сгради” в ПИ  042023, местността „Бангеица, землище на с.Поленица, община Сандански. ЕКАТТЕ 57176.”

2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години.

3. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПП за елементи на технитехническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по чл.110 , ал.1, т.5 от ЗУТ за обект   „”Външно кабелно ел. захранване  на  „Две еднофамилни жилищни сгради” в ПИ  042023, местността „Бангеица, землище на с.Поленица, община Сандански.ЕКАТТЕ 57176.”

 

Проектното трасе е проектирано да преминава през поземлен имот 042044- полски път на община Сандански, от съществуваща улична касета до ново ГЕТ, разположено на границата с ПИ 042023.

Р Е Ш Е Н И Е  № 400

от 24 ноември 2016 г.

1. Дава предварително съгласие за изработване на ПУП- Парцеларен план за трасе на кабел 20 kV за поземлен имот № 012002 до поземлен имот № 001020, в местността „Дойкови валти” , землище на село Струма, община Сандански.

2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 2 години .

3. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV за поземлен имот № 012002 до поземлен имот №  001020, в местността „Дойкови валти” , землище на село Струма, община Сандански.

Електропровода започва от поземлен имот № 012002, преминава в сервитута на на път III –клас / Вълково, Струма, Лебница/ и през общински имоти № 000030, представляващи полски пътища на община Сандански.

Р Е Ш Е Н И Е  № 401

от 24 ноември 2016 г.

Дава разрешение за изработване  на ПУП- План за регулация и застрояване за поземлен имот  № 032016, находящ се в  местността „Горницата”, землището на село Дамяница ,община Сандански , с отреждане на имота за „Производствено складови дейности“.

Р Е Ш Е Н И Е  № 402

от 24 ноември 2016 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване за поземлен имот № 65334.62.36, в местността „Топорков орман” , в землището на гр.Сандански, с отреждане на имота „За оранжерии ”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 403

от 24 ноември 2016 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване за поземлен имот № 055009, местността „ Скалата” , землището на Дамяница, община Сандански, с отреждане на имота за „Предимно производствена за изграждане на автомивка и склад за дърва”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 404

от 24 ноември 2016 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- План за застрояване и регулация за Поземлен имот № 001135, в местността „Горни лъки” , в землището село Лебница, община Сандански, с отреждане на имота „За оранжерии ”.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите      по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

От общинска администрация – Сандански

ІІІ. Община Сандански, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 21 от 22.12.2016 год г., Общински съвет Сандански на свое редовно заседание е взел следните  решения:

Р Е Ш Е Н И Е  № 418

от 22 декември 2016 г.

Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ по чл.110, ал.1,т.3 от ЗУТ за поземлен имот № 019009, в местността „Погреби” и поземлен имот № 018022 , в местността „Песъците”, в землището на село Ново Делчево, община Сандански, област Благоеврад, с отреждане на имотите в Зона Пп за „Оранжерии за производство да 50 т.зеленчуци годишно”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 426

от 22 декември 2016 г.

Дава разрешение  за изработване на ПУП- ПРЗ за Поземлен имот с  идентификатор 65334.194.11 , в местността „Смилово”, землището на гр.Сандански, общ.Сандански, обл. Благоевград с отреждане на имота за „Ниско жилищно застрояване”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 427

от 22 декември 2016 г.

Дава разрешение  за изработване на ПУП- ПЗ за Поземлен имот с идентификатор  47754.1.54 и поземлен имот с идентификатор 47754.1.57, м.„Реката“, землище на гр.Мелник, община Сандански, с отреждане на имот с идентификатор  47754.1.54 заПлувен басейн” и на имот с  идентификатор 47754.1.57 за „Хотел”.

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 428

от 22 декември 2016 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗР за имот №004006, с местонахождение местността „Тунело”, землището на село Зорница, община Сандански, с отреждане на имота за „Жилищно строителство”.

2. Дава принципно съгласие за преминаване/ прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 429

от 22 декември 2016 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за имот № 013018, с местонахождение местността „Зигвели”, землището на село Зорница, община Сандански , с отреждане на имота за „Жилищно строителство”.

2. Дава принципно съгласие за преминаване/ прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 430

от 22 декември 2016 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за имот № 013017, с местонахождение местността „Зигвели”, землището на село Зорница, община Сандански , с отреждане на имота за „Жилищно строителство”.

2. Дава принципно съгласие за преминаване/ прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 431

от 22 декември 2016 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за имот с идентификатор 65334.154.52, с местонахождение местността „Ушите”, землището на град Сандански, община Сандански , с отреждане на имота за „Производствено складови дейности за промишлени стоки””.

2. Дава принципно съгласие за преминаване/ прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 432

от 22 декември 2016 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП- ПП за транспортен достъп за имот № 055010, с местонахождение местността „Скалата”, землището на село Дамяница, община Сандански , с широчина на пътя 3.5 м, съгласно приложената скица –проект.

2.Дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за транспортен достъп за имот № 055010, с местонахождение местността „Скалата”, землището на село Дамяница, община Сандански , с широчина на пътя 3.5 м, съгласно приложената скица –проект.

3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 / три /години.

Р Е Ш Е Н И Е  № 433

от 22 декември 2016 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за имот № 000352, в местността „Жълтата вода”, землище на село Хотово, община Сандански с отреждане на имота за „ „Жилищно строителство и места за паркиране и каравани”.

2.Дава принципно съгласие за преминаване/ прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 434

от 22 декември 2016 г.

1. Дава разрешение за изработване на ПУП- ПЗ за част / 316 кв.м/ от поземлен имот с идентификатор № 65334.155.127, в местността „Ушите”, землището на гр.Сандански, целият с площ от 5302 кв., с отреждане на частта от имота  за „Склад- стопанска сграда”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 435

от 22 декември 2016 г.

1.Дава разрешение за изработване на ПУП- ПП за отреждане на част от общински полски път с № 000254, в местността „Малкия друм” , землището на село Поленица, община Сандански, област Благоевград.в „Улица”, съгласно приложената скица.проект.

2.Дава предварително съгласие за изработване на ПУП- ПП за отреждане на част от общински полски път с № 000254, в местността „Малкия друм” , землището на село Поленица, община Сандански, област Благоевград.в „Улица”, съгласно приложената скица.проект.

3.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 / три /години .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите      по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

От общинска администрация – Сандански