Обявление за одобряване на ПУП за регулация и застрояване УПИ II

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.130 и чл.131 от ЗУТ, Общинска администрация гр.Сандански уведомява заинтересованите лица, че със Заповед № АБ – 139/ 30.11.2011 год. на Кмета на община Сандански е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен УПИ ІІ-49,50 в кв.2 по плана на с.Пиперица, община Сандански Заповедта се намира в дирекция “УТИП” етаж 4, стая № 5 и може да се прегледа от заинтересованите.

Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението / получаването на настоящото писмо/ чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд – гр.Благоевград.