Обявления № 38 и 39/ 13.10.2017 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  № 38

град Сандански, 13.10.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 38 от 13.10.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

  1. Проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед № АБ-19/ 08.03.2017 г.  на Кмета на община Сандански  и изготви  ПУП –  План застрояване /ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват:  поземлен имот /ПИ/  015007 в местността “Мечкарката”, землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, като запазва зоната – Жм  и показатели на застрояване: Пл – до 60% и Кинт до  1.2, а променя конкретното предназначение на имота за „ Къщи за гости”.
  2. Ивестиционен проект за обект: „ Два броя къщи за гости”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 39

град Сандански, 13.10.2017  год.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК съобщаваме, че със Заповед № 39 от 13.10.2017 год. на Кмета на Община е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  по чл.150, ал.2  от ЗУТ в части:

  1. Проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед № АБ-47/ 27.05.2004 г. на Кмета на община Сандански  и изготви  ПУП –  План застрояване /ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на основание  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват:  урегулиран поземлен имот /УПИ/  XVI-676 /ПИ: 65334.206.676 по КККР от 2009 г., по КККР / в местността “Соколовец”, землището на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, като запазва зоната – Соп,  и показателите на застрояване: Пл – до 60% и Кинт до  2.0 и променя характерът на застрояване – от ниско в средно застрояване.
  2. Ивестиционен проект за обект: „ Пристройка за асансьор към Хотел и промяна по чл.154 от ЗУТ на проект: „Хотел към КОС – Сандански””.