Обявление за провеждане на обществено обсъждане

ОБЩИНА САНДАНСКИ


На основание чл. 127, ал. от ЗУТ и Заповед  № УТИ -100/07.08.2018 г., община Сандански  съобщава,  че  на 16. 08.2018 г.(четвъртък) от 16:00 ч. до 19:00 ч., в залата на общински съвет – Сандански, на адрес град Сандански, бул. Свобода 14, ще се проведе обществено обсъждане на  предварителен проект на подробен устройствен план  за регулация и застрояване ( ПУП –ПРЗ) за територията на парк „Свети Врач-град Сандански“.  Писмените становища по проекта се адресират до кмета на община Сандански и се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в  общината  на бул. Свобода №14,  в седемдневен  срок от датата на представяне на проекта. Становищата, постъпили след определения срок, не се приемат.

Проектът  за ПУП – ПРЗ, предмет на обществено обсъждане, е на разположение в дирекция „ Устройство на територията  и инфраструктурата“ при община  Сандански  за запознаване от заинтересованите лица.