Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 193, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Решение от Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията при Община Сандански, за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград, съгласно одобрени с влязла в сила Заповед № РД-02-15-34 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 9 май 2018 г., подробен устройствен план – парцеларен план, и изменение на подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-137 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 8 октомври 2015 г., както следва:

от км 414+195 до км 415+345-ново решение за реконструкция на главен напоителен тръбопровод ПЕВП Ø355, L=1266 м, землище гр. Сандански

З А П О В Е Д № 182/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.1 по КККР на гр.Сандански,  със засегната площ 0,134 дка, собственост на наследниците на ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ВЛАСТАНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 184/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.2 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,150 дка, собственост на наследниците на ГРИГОР АНДРЕЕВ КОЧЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 183/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.3 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,252 дка.,  собственост на наследниците на ЗАПРО КОСТАДИНОВ КИРЯНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 185/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.4 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,565 дка.,  собственостна ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАНУРСКИ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАНУРСКИ И КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТКОВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 186/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.9 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,245 дка., собственост на наследниците на НИКОЛА АТАНАСОВ ПЕТРОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 187/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.10 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,551 дка., собственост на наследниците на КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЙСКА, наследниците на ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА, наследниците на МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОДУШЕВА, СЕФЕРИНКА ДИМИТРОВА ГАЛЕВА, БОЯН ЯНЕВ СТОИЛОВ, БЛАГА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА, КОСТАДИНКА ЯНЕВА АРНАУДОВА, КОСТАДИН ЯНЕВ СТОИЛОВ, ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА И КРЪСТЬО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 173/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.11 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,144 дка., собственост на наследниците на ИЛИЯ АНГЕЛОВ ЛАЛЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 174/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136, по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.12 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,161 дка., собственост на наследниците на АРИЗАН ВАНГЕЛОВ МИЛЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 175/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.13 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,156 дка., собственост на наследниците на МИХАИЛ НИКОЛОВ ТЪРКАЛЯНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 176/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.15 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,438 дка., собственост на наследниците на ИВАН ПОПСТОИЛОВ АНДОНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 177/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.64.16 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,173 дка., собственост на ЖИВКА ИВАНОВА ШОПОВА, ГЮРГЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА, ЧУДОМИР ИВАНОВ КАРАДИМИТРОВ и наследниците на НЕВЕНА ИВАНОВА ТАЧЕВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 178/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на ЗУТ на основание чл. 193, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.23 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,030 дка /тридесет кв.м./, собственост на наследниците на СТОЙКО ВАСИЛЕВ ПОПОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 172/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.24 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,167 дка., собственост на наследниците на БОЖИК АНГЕЛОВ АКШАРОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 171/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.99 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,051 дка., собственост на наследниците на ПЕТКО ЯНЕВ ПЕТКОВ, ИЛИАНА ЖИВКОВА ШЕВЧЕНКО И АНТОН ЖИВКОВ ПЕТКОВСКИ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 194/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.28 по КККР на гр.Сандански,  със засегната площ 0,306 дка., собственост на наследниците на СТОЯН КОСТАДИНОВ ЧОБАНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 192/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.29 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,184 дка., собственост на наследниците на НИКОЛА СТОЯНОВ ЧОБАНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 191/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.402 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,079дка., собственост на наследниците на КРУМ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 189/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.43 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,101 дка., собственост на наследниците на ИВАН МАРИНОВ ОРЕШКОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 190/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.45 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,168 дка., собственост на наследниците на СТОЙЧО ИВАНОВ ЧОБАНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 188/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.50 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,180 дка., собственост на наследниците на ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГОЛИШЕВСКИ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 167/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.51 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,138 дка., собственост на наследниците на ГЕОРГИ ЗЛАТИНОВ ДОНЧЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 168/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.52 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,145 дка., собственост на наследниците на ЯНЕ ПЕТКОВ ПЕТКОВСКИ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 169/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.56 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,258 дка., собственост на РОСИЦА СЛАВЧЕВА ЯНЕВА-КУЗМАНОВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 170/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136, по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.58 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,053дка., собственост на наследниците на ИЛИНКА ЯНЕВА ТАШЕВА И РУСИНКА Г. ГЕОРГИЕВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 179/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.59 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,295 дка.,  собственост на ГИНКА АРГИРОВА МИТРЕВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 180/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.61 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,118 дка., собственост на наследниците на ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ВЛАСТАНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 181/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.62 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,113 дка., собственост на МИТРА БОЖИКОВА ПЕТРОВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 210/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.80 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,186 дка.,  собственост на наследниците на ДИМИТЪР СПИРОВ МАРИНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 155/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.90 по КККР на гр.Сандански,  със засегната площ 0,265 дка., собственост на наследниците на ИВАН ПОПСТОИЛОВ АНДОНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 156/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.66.91 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,187 дка., собственост на наследниците на КРУМ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

от км 415+820 до км 415+958-ново решение за реконструкция на тръбопровод PEHD 2хØ315, L=157 м, „Напоителни системи“ ЕАД, землище гр. Сандански

З А П О В Е Д № 157/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.142.16 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,026 дка., собственост на ИЛИЯ ИВАНОВ ТАСКОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 158/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.142.18 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,066 дка., собственост на наследниците на ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАДАШКОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 159/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.142.19 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,010 дка., собственост на наследниците на ПЕТЪР ДИМИТРОВ БУХЛЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 160/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.142.535 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,036 дка., собственост на наследниците на СТОЯН СТЕФАНОВ ХЪРКОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

т км 416+840 до км 417+055 – нова реконструкция ВЕП 20 kV „Авточасти“, L=254м; от км 416+880 до  км 417+070 – нова реконструкция ВЕП 20 kV „Албена“, L=254, в землището на  с. Поленица, общ. Сандански

З А П О В Е Д № 161/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул „Цариградско шосе“ № 159, бл. Бенч Марк Бизнес Център по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот с идентификатор 57176.82.13 по КККР на с. Поленица, със засегната площ 0,027 дка., собственост на н-ци на Никола Димитров Божинов за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 162/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул „Цариградско шосе“ № 159, бл. Бенч Марк Бизнес Център по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот с идентификатор 57176.82.14 по КККР на с. Поленица, със засегната площ 0,242 дка., собственост на н-ци на Иван Димитров Мицев за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

от км 419+628 до км 420+588-нова реконструкция на главен напоителен тръбопровод ПЕВП-10атм-Ф315, L=1030.50 м, „Напоителни системи“ ЕАД, в землището на с. Дамяница

З А П О В Е Д № 163/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот с идентификатор 20105.28.13 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,014 дка., собственост на наследниците на НИКОЛА АНАСТАСОВ ВЪЛЧЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 164/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот с идентификатор 20105.28.14 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,068 дка., собственост на наследниците на КИРИЛ БОРИСОВ БОЖИНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 165/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот с идентификатор 20105.28.15 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,038 дка., собственост на наследниците на КИРИЛ БОРИСОВ БОЖИНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 166/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот с идентификатор 20105.28.16 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,047 дка., собственост на наследниците на НИКОЛА БОЖИНОВ ИЛИЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 141/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.28.17 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,076 дка., собственост на наследниците на БУЙНО СТЕФАНОВ ИЛИЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 142/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.28.21 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,081 дка., собственост на МИРОСЛАВ МЕНЧЕВ ТАЧЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 143/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот с идентификатор 20105.28.3 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,208 дка., собственост на наследниците на МИТРА ИЛИЕВА СОЛУНОВА, наследниците на АТАНАС ИЛИЕВ БОГАТИНОВ, ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ДИНЕВ, ИЛИЯ БОРИСОВ ДИНЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 144/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.28.4 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,127 дка., обственост на АНДОН БЛАГОЕВ ДОНЧЕВ, наследниците на ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ДОНЧЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 145/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.29.1 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,039 дка., собственост на НИКОЛА КИРИЛОВ БОЙЧЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 146/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот с идентификатор 20105.29.10 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,333 дка., собственост на наследниците на ДЕКО СТОЕВ ТОЧЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 147/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.29.18 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,519 дка., собственост на наследниците на НИКОЛА АПОСТОЛОВ ГРУЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 148/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански през поземлен имот  с идентификатор 20105.29.24 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,284 дка., собственост на наследниците на МИРО ЛАДЗАРОВ СРЕБЪРНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 149/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.29.9 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,035 дка., собственост на наследниците ВАНГЕЛИЯ ЙОСИФОВА ЯНЕВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

-при км  420+300 – нова канализация главен клон 1-Б Ф315 PP от „Увекс“ ЕООД Сандански за площадки 5 и 6, L=399 м, землище с. Дамяница

З А П О В Е Д № 150/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „УВЕКС“ ЕООД, с ЕИК  811099408, със седалище и адрес на управление гр.Сандански 2800 ул.“Асен Хадживасилев“ № 9  по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.32.23 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,535 дка., собственост на АНИ СТОЯНОВА ХАДЖИИВАНОВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 151/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „УВЕКС“ ЕООД, с ЕИК  811099408, със седалище и адрес на управление гр.Сандански 2800 ул.“Асен Хадживасилев“ № 9  по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.32.25 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,272 дка., собственост на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧАЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 152/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „УВЕКС“ ЕООД, с ЕИК  811099408, със седалище и адрес на управление гр.Сандански 2800 ул.“Асен Хадживасилев“ № 9  по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.32.27 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,249 дка., собственост на наследниците на ИВАН ТОДОРОВ МИЛУШЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 153/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „УВЕКС“ ЕООД, с ЕИК  811099408, със седалище и адрес на управление гр.Сандански 2800 ул.“Асен Хадживасилев“ № 9  по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.32.29 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,015 дка., собственост на наследниците на ДИНЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

т км 420+400 до км 420+624 – довеждащ водопровод главен клон А Ф90мм ПЕВП от „Увекс“ ЕООД Сандански, L=1117 м, землище с. Дамяница

З А П О В Е Д № 154/05.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „УВЕКС“ ЕООД, с ЕИК  811099408, със седалище и адрес на управление гр.Сандански 2800 ул.“Асен Хадживасилев“ № 9  по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 20105.29.3 по КККР на с.Дамяница, със засегната площ 0,030 дка., собственост на КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител.

Пълният текст на заповедите и протоколите може да се намери в сайта на Община Сандански.

Заповедите протоколите и се намират в стая № 405, етаж 4 в сградата на община Сандански и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

Заповедите подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд  – Благоевград.

Предварителното изпълнение на Заповед може да бъде обжалвано в 3/три/ дневен срок от съобщението пред Административен съд – Благоевград.

Решението на комисията по чл.210 от ЗУТ може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд  – Благоевград.