Обявление до заинтересовани граждани за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявяваме на заинтересованите граждани, заповеди издадени на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 193, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Решение от Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от Закона за устройство на територията при Община Сандански, за учредяване на право на прокарване за възникващи сервитути от реконструкцията на инженерни мрежи при изграждане на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница” на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград, съгласно одобрени с влязла в сила Заповед № РД-02-15-34 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 9 май 2018 г., подробен устройствен план – парцеларен план, и изменение на подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-137 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 8 октомври 2015 г., както следва:

-реконструкция на тръбопровод ПЕВП Ø400, L=390 м, от км 411+603 до км 412+000, землище гр. Сандански

З А П О В Е Д № 209/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.30 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,457 дка., собственост на КИРИЛ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ и  наследниците на СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СКИЛИДОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 208/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.31 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,457 дка.,  собственост на наследниците на ГЕОРГИ ИВАНОВ БАХАНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 207/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.37 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,353 дка., собственост на наследниците на ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧОБАНОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 206/08.11.2018г. на Кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.38 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,069 дка., собственост на наследниците на БОРИС КОСТАДИНОВ ПЕТКОВСКИ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 205/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.39 по КККР на гр.Сандански,  със засегната площ 0,018 дка., собственост на наследниците на ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 204/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.40 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,016 дка., собственост на наследниците на ЯНЕ АНДОНОВ СТОИЛОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 203/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.41 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,003 дка., собственост на наследниците на ВЕЛИКА СЕРАФИМОВА ДУКИНА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 202/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.43 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,024 дка., собственост на наследниците на МИЦО ДАНАИЛОВ ДИМОВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 201/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.50 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,079 дка., собственост на ИЛИАНА СТОЯНОВА МАНОЛЕВА И САВИНА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 200/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.51 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,072 дка., собственост на ДОНКА ГЕОРГИЕВА МАХЛЕЛИЕВА И ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА ИВАНОВА за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

З А П О В Е Д № 199/08.11.2018г. на кмета на Община Сандански за учредяване на сервитут на „Напоителни системи“ ЕАД, с ЕИК  831160078, със седалище и адрес на управление гр. София 1618 бул. „Цар Борис III” № 136 по реда на Закона за устройство на територията на основание чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, Протокол с дата 28.09.2018г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Сандански, през поземлен имот  с идентификатор 65334.57.52 по КККР на гр.Сандански, със засегната площ 0,460 дка., собственост на ЯСЕН АТАНАСОВ МАХЛЕЛИЕВ за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София в качеството на Възложител

Пълният текст на заповедите и протоколите може да се намери в сайта на Община Сандански.

Заповедите и протоколите се намират в стая № 405, етаж 4 в сградата на община Сандански и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

Заповедите подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд  – Благоевград.

Предварителното изпълнение на Заповед може да бъде обжалвано в 3/три/ дневен срок от съобщението пред Административен съд – Благоевград.

Решението на комисията по чл.210 от ЗУТ може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, чрез Кмета на Община Сандански до Административен съд  – Благоевград.