Удължава се срокът за получаване на оферти за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за строителство на обект „Спортен комплекс Левуново“

Лого-3

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Сандански обявява, че удължава срока за получаване на оферти за участие в откритата процедура за предоставяне на концесия за строителство, включваща цялостно изграждане на обект “Спортен комплекс Левуново“, представляващ неурегулиран поземлен имот № 015006 в землището на село Левуново, местност „Киселица“ ЕКАТТЕ 43243, община Сандански, област Благоевград, с площ 26.655 дка и начин на трайно ползване: спортен терен, открита с Обявление с пореден № в НКР: А – 000840, публикувано в електронното издание на ДВ от 16.12.2016г., № 1, до 16.00 часа на 15.02.2017г. Срок за закупуване на документация за участие до 9.02.2017г. Офертите ще се отворят на 16.02.2017г., 10.00 ч.