Съобщение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Градски универсален магазин“

ОБЩИНА САНДАНСКИ

________________________________

Община Сандански открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Градски универсален магазин“, част от сграда с идентификатор 65334.300.1296.1 по КККР на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296, със застроена площ  от 1244 кв.м, брой на етажите 4, с предназначение: сграда за търговия

Обект на концесията е обект частна общинска собственост „Градски универсален магазин“, представляващ част от сграда с идентификатор 65334.300.1296.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК, адрес на сградата: град Сандански, п.к. 2800, ул.”Македония” №30. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296. Застроена площ на сградата: 1 244 кв.м., брой на етажите: 4, предназначение: сграда за търговия.

От обекта на концесията са изключени: Разположените в сградата: мазе (втори сутерен) на коти -6.70 м., -7.20 м. и 7.50 м. с площ 555.68 кв.м., представляващ паметник на културата с национално значение и разположените в мазе (втори сутерен) на кота -3.50 м. обекти: трафопост с РЗП 36.15 кв.м., вход към разкопки (втори сутерен) с РЗП 21.20 кв.м., въздух разкопки (втори сутерен) с РЗП 86.72 кв.м.

Предмет на концесията: Концесия за услуга, включваща управление, поддържане и експлоатация на риск на концесионера, на обект „Градски универсален магазин“, представляващ част от сграда с идентификатор 65334.300.1296.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г., на Изп. Директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „Македония“ № 30. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296. Застроена площ на сградата: 1 244 кв. м, брой на етажите: 4, предназначение на сградата: „сграда за търговия“. От обекта на концесията се изключват: мазе (втори сутерен) на коти -6.70 м, -7.20 м и -7.50 м, с площ 555.68 кв. м, представляващ паметник на културата с национално значение и разположените в мазе (втори сутерен) на кота -3.50 м обекти: трафопост с РЗП 36.15 кв. м, вход към разкопки (втори сутерен) с РЗП 21.20 кв. м, въздух разкопки (втори сутерен) с РЗП 86.72 кв. м, съгласно Акт № 797/29.04.2011 г., за частна общинска собственост, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията.

Основен предмет на дейност: управление и поддържане на сградния фонд със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, предоставяйки на населението и гостите на града услугата от обществен интерес от която ще генерира приходи.

Допълнителен предмет на концесията:

– разработване на инвестиционни проекти за основен ремонт, реконструкция и рахабилитация на сградата в съответсвие с изискванията на ЗУТ, Наредба 4 от 21 май 2001 г на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в съответствие с чл. 165 от ЗКН, които да доказват техническата възможност за реализация на инвестиционното намерение;

– задължително съгласуване на проектната документация с всички съгласувателни инстанции в съотвествие със ЗУТ, включително с НИНКН съгласно чл. 83 ал. 1 по реда на чл. 84 от ЗКН;

– извършване на основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекта на концесията;

–  подобряване на енергийните характеристики на обекта на концесията;

– извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията (асансьори и др.) при екстремни ситуации;

– постоянно наблюдение на сградния фонд и съоръжения подлежащи на технически надзор;

– подобряване на естетиката на околното пространство и околната среда;

– задоволяване на нарастналите нужди на населението и гостите на града от зони за търговия, отдих и спорт;

– извършване на строително – ремонтни работи за подобряване на прилежащата инфраструктура.

Съпътстваща дейност: извършване на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната дейност – търговски, занимателни, рекламни и други дейности, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.

Срок на концесията: 35 години

Обявлението за концесията е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 21.11.2017г.

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg