Конкурс за „Старши юрисконсулт“, Дирекция „Стопанска и инвестиционна политика, проекти и програми“

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

                                 

На основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител,  във връзка с  чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и
Заповед № АПИОЧР- 180 от 20.11.2017 г. на Кмета на община Сандански

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Старши юрисконсулт“

 

Специализирана администрация, Дирекция „Стопанска и инвестиционна политика, проекти и програми“ при Общинска администрация – Сандански 

брой работни места : 1 /едно/;

вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – Експертно ниво 6.

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – висше.

1.2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър.

1.3. Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки.

1.4. Професионално направление – Право.

1.5. Придобита юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната власт.

1.6. Минимален професионален опит – 1 /една/ година юридически стаж или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

  1. Допълнителни умения и квалификации:

2.1. Компютърни умения – MS Office /Word,  Excel/, Internet.

2.2. Работа с правно-информационни системи.

  1. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Решаване на тест.

3.2. Интервю с кандидатите.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

4.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, придобита юридическа правоспособност и допълнителни квалификации.

4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител.

4.5. Документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

  1. Кратко описание на длъжността:

Организация по правно-нормативно обслужване на дейността на община Сандански, даване на становища по правни проблеми, участие в комисии, подготовка на документи с правно значение, процесуално представителство. В кръга на своята компетентност старши юрисконсулта, подпомага работата на администрацията при правилното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове. Изготвя заповеди, договори, искови молби, писмени защити, жалби, възражения, становища и други процесуални документи регламентиращи дейността на общинска администрация. Участва в комисии и в организацията и подготовката за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

  1. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността: не по-малко от 460 лв., при спазени изисквания по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
  2. Място за подаване на документите за участие:

Документите се подават в сградата на община Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” 14, „Център за административно обслужване” – деловодството, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

  1. Срок за подаване на документите10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на община Сандански.
  2. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщение във връзка с конкурса: на информационното табло намиращо се на партерния етаж в сградата на община Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” №14, както и на интернет страницата на общината: www.sandanskibg.com
  3. Подаването на заявлението и приложенията към него за участие се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно-оригинал, което се прилага към документите/.

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия, и в други нормативни актове.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявленията, подадени след изтичане на срока за кандидатстване, не се регистрират.

При подаване на документите, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www.sandanskibg.com или да се вземат от деловодството на община Сандански, бул. „Свобода” № 14 – „Център за административно обслужване”.

Телефон за контакт и  информация: 0746/89089 – дирекция „АПИОЧР”

 

КИРИЛ КОТЕВ        

Кмет на община Сандански