Конкурс за избор на здравен медиатор, община Сандански

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № АПИОЧР-14 от 18.01.2018 г. на Кмета на Община Сандански.

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

 

брой работни места : 1 /едно/;

вид правоотношение: трудово

Място на работа: Община Сандански

Характер на работа: Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Завършено средно образование;
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
 • Владеене на езика на общността;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Заявление за участие в конкурса /по образец/ – КЛИКНЕТЕ
 • Декларация /по образец/ – КЛИКНЕТЕ
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Диплома за завършено средно образование /копие/;

ІІI. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА (в рамките на един ден):

Първи етап: преглед на представените от кандидатите документи: заявление по образец, декларация по образец, автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование;

Втори етап: провеждане на интервю с одобрените на първия етап кандидати.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в сградата на община Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” 14, „Център за административно обслужване”, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в сайта на Община Сандански и местен ежедневник.

При подаване на документите, на кандидатите лично или чрез пълномощник се предоставя длъжностната характеристика за длъжност.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявленията, подадени след изтичане на срока за кандидатстване, не се регистрират.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло намиращо се на партерния етаж в сградата на община Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” №14, както и на интернет страницата на общината:  www.sandanskibg.com

Образец на Заявлението за участие в конкурса може да се изтегли от следния интернет адрес: www.sandanskibg.com или да се вземе от община Сандански, бул. „Свобода” № 14 – „Център за административно обслужване”.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански