Конкурс за длъжността „Директор“ на Археологически музей – гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

______________________________

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № АПИОЧР-132 от 04.08.2017 г. на Кмета на Община Сандански.

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. САНДАНСКИ

 

Място на работа: Археологически музей – гр. Сандански

Характер на работа: Организира, ръководи и контролира дейността на Археологически музей – гр. Сандански, като културен и научен институт. Организира изпълнението на основните функции на музея по издирване, изучаване, събиране, придобиване, съхраняване, документиране и популяризиране на културни ценности в община Сандански.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

І. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

 1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;
 2. Професионално направление – история и археология;
 3. Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление;
 4. Като предимство се счита:
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
 • Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
 • Опит в разработването и реализацията на програми и проекти.
 • Чуждоезикова подготовка.
 • Компютърна грамотност.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

 1. Защита на концепция за дейността и развитието на Археологически музей – гр. Сандански за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
 2. Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 1. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Документ за самоличност (копие);
 • Професионална автобиография;
 • Копия от документи за завършена степен и специалност на висшето образование;
 • Копие от документ за трудов, служебен и/или осигурителен стаж/или официален документ за извършване на дейност в чужбина;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство – представя се при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за повече от три месеца;
 • Копия от други документи /сертификати, удостоверения и др./ – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността;
 • Концепция за дейността и развитието на Археологически музей- гр. Сандански за 5 годишен период, като подробно е разработена първата, в 9 /девет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове (бройките са съобразени с членовете на комисията);

Концепцията съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията.

 

Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на община Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” 14, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа

При подаване на документите, на кандидатите лично или чрез пълномощник се предоставя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявления, подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.

Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в сайта на Община Сандански и местен ежедневник.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното таблото за обявления в административната сграда на Община Сандански и на интернет страницата на общината:  www.sandanskibg.com

 

Телефон за контакт и  информация: 0746/89089 – дирекция „АПИОЧР”

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански