Конкурс за Директор на Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело“ в община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

_____________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                       

На основаниe чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № АПИОЧР- 158/  18.09.2017 г. на Кмета на община Сандански

 

                                                                         ОБЯВЯВА  КОНКУРС:

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА – Директор на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”  в  Община Сандански

 

брой работни места : 1 /едно/;

вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;

наименование на длъжностно ниво – Ръководно ниво 6Б

 

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актова за заемане на длъжността:
 • Степен на завършено образование: висше – магистър;
 • Професионално направление – Педагогика;
 • Професионален опит – 4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: III младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификации

 • Компютърна грамотност – MS Office /Word,  Excel/, Internet;
 • Владеене на чужд език.
 • Опит в областта на образованието, културата и спорта.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю с кандидатите.
 1. Необходими документи за участие в конкурса са:

4.1. Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

4.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител.

4.5. Документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Кратко описание на длъжността:

Ръководи методически, организационно и административно, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността на дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”. Организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги. Координира, контролира и подпомага дейността на общинските училища и детски градини съобразно държавната и общинската политика в областта на образованието.

 1. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 530 лв. при спазени изисквания по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 2. Място за подаване на документите за участие:

Документите се подават в сградата на община Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” 14, „Административен център” – деловодството, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

 1. Срок за подаване на документите10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на община Сандански.
 2. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщение във връзка с конкурса: на информационното табло намиращо се на партерния етаж в сградата на община Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” №14, както и на интернет страницата на общината: www.sandanskibg.com
 3. Подаването на заявлението и приложенията към него за участие се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно-оригинал, което се прилага към документите/.

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия, и в други нормативни актове.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявленията, подадени след изтичане на срока за кандидатстване, не се регистрират.

 1. При подаване на документите, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www.sandanskibg.com или да се вземат от деловодството на община Сандански, бул. „Свобода” № 14 – Административен център.

 

Телефон за контакт и  информация: 0746/89089 – дирекция „АПИОЧР”

 

КИРИЛ КОТЕВ        

Кмет на община Сандански

Образци: