Конкурс за длъжността Главен експерт „Административно производство”, община Сандански

56496

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––––––––––––––

На основание  чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   във връзка с  чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и
Заповед № АПИОЧР- 129 от 24.10.2016 г. на Кмета на община Сандански

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС  :

 

за длъжността Главен експерт „Административно производство”, Специализирана администрация, Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура“ при Общинска администрация – Сандански 

брой работни места : 1 /едно/;

вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – Експертно ниво 5

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността :
 • Образование: висше;
 • Минимална образователна степен – бакалавър;
 • Професионален опит – 2 /две/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши
 1. Допълнителни изисквания и квалификации:
 • Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“; „Администрация и управление“;
 • Познаване на действащото законодателство, свързано с устройството на територията;
 • Компютърна грамотност – MS Office /Word,  Excel/, Internet.
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест;
 • Интервю с кандидатите.
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени към датата на подаване на документите.

 1. Кратко описание на длъжността:

Организира и осъществява цялостната дейност по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, удостоверения за търпимост и поддържане на архива на същите. Изготвя индивидуалните административни актове на Главния архитект – удостоверение за въвеждане в експлоатация, удостоверения за търпимост и заместващите ги удостоверения. Извършва други дейности в съответствие със ЗУТ и останалите законови и подзаконови нормативни актове в областта на устройството на територията. Извършва административно – технически услуги и консултации на гражданите по въпроси, свързани с устройство на територията.

 1. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността: не по-малко от 420 лв., при спазени изисквания по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 2. Място за подаване на документи

В „Административен център” в деловодството на Общинска администрация –      Сандански, на адрес град Сандански, бул. „Свобода” 14, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.

Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия, и в други нормативни актове.

На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Заявленията, подадени след изтичане на срока за кандидатстване, не се регистрират.

 1. Срок за подаване на документите10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на община Сандански.
 2. 9. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения свързани с конкурса ще бъдат обявени:

на информационното табло намиращо се на партерния етаж в сградата на община Сандански,  на адрес: бул. „Свобода” №14, както  и на интернет страницата на общината:  www.sandanskibg.com

 

Телефон за контакт и  информация:0746/89089 – дирекция „АПИОЧР”