Извлечение от Протокол за резултатите от проведения тест за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ на Община Сандански

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 / 26.02.2020 г.

 

 за резултатите от проведения на 26.02.2020 г. тест за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ на Община Сандански в административно звено – Общинска администрация – Сандански.

На 26.02.2020 г. от 12:00 ч. в малката зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14 – за решаване на тест се яви допуснатият кандидат:

  1. Стефан Антонов

Резултатът от решаването на теста е както следва:

Име, презиме и фамилия на кандидата Оценка от теста

Верни отговори

Коефициент „3“ Окончателен резултат от теста
Стефан Антонов 25 верни отговора х 3 75

Въз основа на получените резултати конкурсната комисия, назначена със Заповед № АПИОЧР-20 от 14.02.2020 г. и Заповед № АПИОЧР-23 от 24.02.2020 г. на Кмета на община Сандански

 

РЕШИ:

 

  1. I. Допуска до интервю кандидата:
  2. Стефан Антонов

Интервюто ще се проведе на 26.02.2020 г. в 13:00 часа в малка зала, стая 209 на II етаж в сградата на Общинска администрация – Сандански, град Сандански, бул. „Свобода“ № 14.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Благой Дончев

Заместник–кмет по „СОСОР”